Mülakata girme hakkı kazanan adayların sözlü sınava girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir;

1) Sözlü sınav giriş belgesi (1 adet)

(Adaylar bu belgenin çıktısını, REBUS’ta açılacak kişisel sayfalarından edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği yer, tarih ve komisyon bilgileri bulunmaktadır. Adaylar belgede yer alan bilgiler doğrultusunda sözlü sınava girebileceklerdir.)

2) Aday bilgi formu (1 adet)

(Bu belge sözlü sınav komisyonu üyelerinin, adaylar hakkında bilgi sahibi olması amacıyla hazırlanmıştır. Belgedeki tüm alanların doldurulması zorunlu değildir. Bilgi alanları bilgisayar ortamında ya da elle doldurulabilir.)

3) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport

(Adayın, sınava girebilmesi için nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportunun yanında bulunması zorunludur. Bunların dışındaki meslek kimlik kartları vb. belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinde soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve sürücü belgeleri ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.)

NOT: Sözlü sınava girişte özgeçmiş, referans mektubu, sertifika vb. çalışmalar sınav salonuna alınmayacaktır. Adayların yanlarında sözlü sınav giriş belgesi, aday bilgi formu ve nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları yeterlidir.

Mülakat sonrası asil olarak yerleşen adayların ise vermesi gereken belgeler şunlardır;

a) REBUS Bilgi Girişi

REBUS’taki (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi – http://rebus.meb.gov.tr) kişisel sayfalarda Bilgi Girişi à Bilgi Formu Girişi ve İletişim Bilgileri ekranlarındaki alanlar doldurulup kaydedilecektir. Formların çıktısı alınmayacak ve gönderilecek belgeler arasına konulmayacaktır.

b) Belge Teslim Dilekçesi (1 adet)

Bu belgenin örneği duyuruda yer alan istenen belgeler içerisinde yer almakta olup mutlaka imzalanacaktır.

c) Öğrenci Bilgi Formu (1 adet)

Bu belgenin örneği duyuruda yer alan istenen belgeler içerisinde yer almaktadır. Tüm alanlar doldurulduktan ve fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş) yapıştırıldıktan sonra mutlaka imzalanacaktır.

d) Lisans Mezuniyet Belgesi / Lisans Diploması (1 Adet)

Başvuru aşamasında ÖSYM sistemine yapılan bilgi girişini doğrulayacak olan belgenin aslı veya fotokopisi. (Fotokopinin onay işlemi mezun olunan yükseköğretim kurumu, diğer resmi kurumlar veya noterlik daireleri tarafından yapılabilir.)

e) Not Döküm Çizelgesi / Transkript (1 Adet)

Başvuru aşamasında ÖSYM sistemine yapılan bilgi girişini doğrulayacak olan belgenin aslı veya onaylı fotokopisi (Fotokopinin onay işlemi mezun olunan yükseköğretim kurumu, diğer resmi kurumlar veya noterlik daireleri tarafından yapılabilir.)

f) Yüklenme ve Kefalet Senedi (2 Adet)

Bu belgenin örneği duyuruda yer alan istenen belgeler içerisinde yer almaktadır. Bilgiler eksiksiz olarak yazıldıktan sonra noterlik daireleri tarafından onaylanacaktır. Yüklenme ve kefalet senedinin bir aslı ve bir fotokopisi Bakanlığa gönderilecektir. (Fotokopi için herhangi bir onay işlemine gerek yoktur.)

Yüklenme Senedi düzenlenirken;

1. Boşluğa adına öğrenim görülecek kurum adı (ÖSYM yerleştirme sonuç açıklama belgesinde belirtildiği şekliyle yazılacaktır – Ankara Üniversitesi, Orman Genel Müdürlüğü gibi),

2. Boşluğa yurt dışında öğrenim görülecek alan adı (ÖSYM yerleştirme sonuç açıklama belgesinde belirtildiği şekilde eksiksiz olarak yazılacaktır.Balkan Çalışmaları, Din Sosyolojisi gibi),

3. Boşluğa yurt dışında görülecek öğrenimin seviyesi “Yüksek lisans” ya da “Doktora” yazılacaktır.

Not: TAGEM, TPAO, DSİ, OGM, SYGM, MGM ve TODAİE kontenjanlarına yerleştirilen adaylar, Yüksek Lisans ibaresini kullanacaklardır.

4. Boşluğa yurt dışında öğrenim görülecek ülke adı (ÖSYM tarafından yayımlanan, 2015 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu – Tercih Tablosunda öğrenim göreceğiniz alan için belirtilen ülkeler arasında bulunmalıdır.)

5. Boşluğa yurt içi daimi adresi yazılacaktır (Tebligat adresi)

NOT: Yüklenme senedinde herhangi bir para miktarı belirtilmemelidir.

Kefalet Senedi düzenlenirken;

6. Boşluğa adına öğrenim görülecek kurum adı (ÖSYM yerleştirme sonuç açıklama belgesinde belirtildiği şekliyle yazılacaktır – Ankara Üniversitesi, Orman Genel Müdürlüğü gibi),

7. Boşluğa taahhüt edenin (öğrencinin) adı ve soyadı,

8. Boşluğa yüklenme senedinin düzenlendiği noterliğin adı,

9. Boşluğa yüklenme senedinin tarih ve sayısı,

10. Boşluğa kefalet miktarı döviz cinsinden rakamla, (Miktarlar Ek-2’de yer almaktadır ve Ek-2’de yazıldığı gibi Amerikan Doları, Kanada Doları diye açık ve net olarak yazılacaktır. Belirtilen miktar ve para cinsine uygun olarak düzenlenmeyen senetler işleme konulmayacaktır.)

11. Boşluğa kefalet miktarı döviz cinsinden yazıyla yazılacaktır.

NOT : Kefalet miktarları öğrenim görülecek ülke için belirlenen döviz cinsinden (Bkz. Ek-2) yazılacaktır. Türk Lirası cinsine çevrilmiş meblağların yazıldığı senetler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Kefalet senedinin AÇIKLAMA bölümü, senedi düzenleyen noter gerekli görürse doldurulacaktır.

h) Kefillerin Nüfus Kayıt Örneği (1 Adet)

Nüfus müdürlüklerinden alınacak güncel tarihli belgenin aslı veya onaylı fotokopisi (Fotokopinin onay işlemi resmi kurumlar veya noterlik daireleri tarafından yapılabilir.)

ı) Kefillerin Çalışma Belgesi (1 Adet)

Kefillerin çalıştığı kurumdan, iş yerinden veya üye olduğu meslek kuruluşundan alınacak ve iş adresi, hizmet yılı, kurum ve emekli sicil numaraları bilgilerini içeren güncel tarihli belgenin aslı veya onaylı fotokopisi (Fotokopinin onay işlemi resmi kurumlar veya noterlik daireleri tarafından yapılabilir.)

i) Kefillerle İlgili Diğer Belgeler (1 Adet)

  • Devlet memuru olan kefiller için görev yeri / çalışma / hizmet belgesi (başlama yılı veya hizmet süresi mutlaka belirtilmelidir.),
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı bir kuruluşta işçi veya sözleşmeli çalışan kefiller için primlerin halen yatırılmakta olduğunu gösterir ve toplamda en az 5 (beş) yıllık hizmet dökümü,
  • Serbest meslek sahibi kefiller için meslek odası, baro veya birlik gibi bir kuruluşta üyeliğinin halen devam ediyor olması şartıyla en az 5 (beş) yıllık üye kaydı ile primlerin halen yatırılmakta olduğunu gösterir ve toplamda en az 5 (beş) yıllık hizmet dökümü,
  • Emekli olup Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olarak çalışan kefiller için Sosyal Güvenlik Destek Priminin halen yatırılmakta olduğunun gösterir hizmet dökümü (süre sınırlaması yok).

j) Sağlık Kurulu Raporu (1 Adet)

Kamu hastaneleri veya özel sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporunda mutlaka “Yurt dışında öğrenim görmesinde ve Türkiye’nin her yerinde çalışmasında sağlık yönünden sakınca yoktur” ifadesi yer almalıdır.

k) Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

Fotoğraf son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı ve arkasına ad-soyad ve T.C. kimlik numarası yazılarak kapalı zarf içerisine konulmalıdır.

l) Askerlik Durum Belgesi (1 Adet)

Askerlik şubelerinden alınacak ve askerliğin yapıldığını, askerlikten muaf olunduğunu veya sevk tehirli olunduğunu belirten güncel tarihli belgenin aslı veya onaylı fotokopisi (Fotokopinin onay işlemi resmi kurumlar veya noterlik daireleri tarafından yapılabilir.)

Not: Askerliğini yapmış ya da askerlikle ilişiği bulunmayan adaylar askerlik durumu belgelerini E-Devlet sisteminden alabilirler.

m) Yerleştirme Sonuç Belgesi (1 Adet)

ÖSYM sisteminde yayımlanan yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı. (Herhangi bir onaylama işlemine gerek yoktur.)

n) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)

Fotokopi için herhangi bir onay işlemine gerek yoktur.

Belgeler degisebilir ya da yenilenebilir, bu nedenle guncel halinin yyegm.meb.gov.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.